Η παρούσα ενέργεια-κλήρωση διοργανώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία, ΚΡΕΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΙΚΑΙΑΣ ΕΠΕ.

Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όλοι όσοι διαμένουν μόνιμα στον Νομό Αττικής και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα που υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι, του Διοργανωτή καθώς και οι συγγενείς μέχρι Β’ βαθμού αυτών.

Για τη συμμετοχή στην κλήρωση απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος των καταστημάτων της εταιρίας ΚΡΕΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΙΚΑΙΑΣ ΕΠΕ. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα για μία (1) μοναδική συμμετοχή στην κλήρωση.

Διαδικασία συμμετοχής: κάθε διαγωνιζόμενος που έχει διασφαλίσει τη συμμετοχή του στην κλήρωση της ΚΡΕΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΕΠΕ, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017, θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία που θα του ζητηθούν στην ειδική φόρμα συμμετοχής στην ιστοσελίδα https://www.meletis.com.gr και να δηλώσει, «ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ» (πραγματοποιήσει «LIKE») στην σελίδα των καταστημάτων, «κρεαταγορές Μελέτης» στο FACEBOOK. Ο Διοργανωτής αναγνωρίζει ότι, η προώθηση και ο διαγωνισμός σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζεται, δεν χορηγείται από ή δεν σχετίζεται με την FACEBOOK.

Γίνονται δεκτές όλες οι δηλώσεις συμμετοχής που θα υποβληθούν στην ιστοσελίδα των καταστημάτων της ΚΡΕΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ και οι οποίες θα έχουν παραληφθεί από τη τελευταία έως και τις 24 Οκτωβρίου 2017, ώρα 11μμ.

Οι εκπρόθεσμες δηλώσεις ή δηλώσεις συμμετοχής των οποίων τα στοιχεία δεν θα έχουν συμπληρωθεί σύμφωνα με τη φόρμα, ή δεν έχουν δηλώσει ότι τους αρέσει (πραγματοποιήσει  «LIKE») στην σελίδα των ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «κρεαταγορές Μελέτης», αποκλείονται αυτομάτως από τον διαγωνισμό.

Τα δώρα που θα κληρωθούν είναι δωροεπιταγές αξίας €50 έκαστη, σε 10 νικητές. Οι νικητές θα αναδειχθούν μεταξύ όλων των έγκυρων δηλώσεων συμμετοχής που θα έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα των καταστημάτων της εταιρίας ΚΡΕΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΙΚΑΙΑΣ ΕΠΕ www.meletis.com.gr. H κλήρωση θα γίνει παρουσία του κοινού που θα παρευρίσκεται στον χώρο του καταστήματος στην περιοχή της Νίκαιας (Π. Ράλλη 202) στις 25 Οκτωβρίου 2017, όπως και η ανακοίνωση των νικητών. Τα ονοματεπώνυμα των νικητών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα, εντός των καταστημάτων καθώς και στην σελίδα FACEBOOK του διοργανωτή ΚΡΕΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΙΚΑΙΑΣ ΕΠΕ. Εκτός από τους νικητές θα κληρωθούν και 3 αναπληρωματικοί.

Οι νικητές αφού ενημερωθούν και τηλεφωνικώς από το διοργανωτή για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, παραλαμβάνουν και εξοφλούν το ποσό της δωροεπιταγής τους από τα καταστήματα του διοργανωτή (Νίκαια: Π. Ράλλη 202, Αργυρούπολη: Αργυρουπόλεως 1 και Κύπρου, Πετράλωνα: Ηούς 58, Μενίδι: Λ. Δημοκρατίας 335) εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών.  Οι νικητές υποχρεούνται να προσυμφωνήσουν το κατάστημα από το οποίο θα παραλάβουν τη δωροεπιταγή του διαγωνισμού  κατά την τηλεφωνική τους ενημέρωση για την νίκη τους στον διαγωνισμό. Η δωροεπιταγή ισχύει για μια αγορά και εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημέρα της κλήρωσης. Στους νικητές το ποσό δεν αποδίδεται σε μετρητά ούτε δίνονται ρέστα. Η παραλαβή της δωροεπιταγής πραγματοποιείται από το νικητή με την επίδειξη της αστυνομικής  ταυτότητας ή άλλου εγγράφου διά του οποίου διακριβώνεται η ταυτοπροσωπία. Η μη προσέλευση του νικητή για την παραλαβή εντός της ταχθείσης προθεσμίας οδηγεί στην απώλεια του Επάθλου και την απόδοσή του στον 1ο αναπληρωματικό. Για την παραλαβή του δώρου, ο νικητής υπογράφει σχετική δήλωση αποδοχής του δώρου. Σε περίπτωση άρνησής του να υπογράψει την σχετική δήλωση χάνει αυτομάτως το δικαίωμά του στο δώρο.

Οι δωροεπιταγές που θα κληρωθούν στους 10 νικητές είναι €50 εκάστη για αγορές εμπορευμάτων που διατίθενται την προκειμένη στιγμή στα καταστήματα του διοργανωτή (εφεξής, «Δώρο»).

Η απόφαση του Διοργανωτή αναφορικά με κάθε ζήτημα της κλήρωσης είναι οριστική και ο Διοργανωτής δεν θα αναπτύξει αλληλογραφία με τους συμμετέχοντες για οποιοδήποτε θέμα. Ο Διοργανωτής δικαιούται να επικοινωνεί με τους υποψηφίους για την προώθηση των προϊόντων του μέσω sms , campaigns, newsletter. Η υποβολή δήλωσης συμμετοχής στη κλήρωση σημαίνει αυτοδίκαιη αποδοχή του δικαιώματος επικοινωνίας του Διοργανωτή με τους υποψηφίους.

Ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να ακυρώσει, διακόψει ή να αναστείλει προσωρινά την παρούσα ενέργεια στην περίπτωση που ανακύψουν απρόβλεπτα τεχνικά προβλήματα ή οποιεσδήποτε άλλες δυσκολίες. Στην περίπτωση αυτή ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη έναντι οποιουδήποτε συμμετέχοντος, του νικητή ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους, αλλά υποχρεούται να ενημερώσει αναλόγως το κοινό, αναρτώντας σχετική ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα του.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί για διαφημιστικούς σκοπούς τα στοιχεία των Νικητών εκτός από τον αριθμό του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου και τον αριθμό φορολογικού μητρώου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α50) περί Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η συμμετοχή στην κλήρωση συνεπάγεται αυτοδικαίως την έγκριση των συμμετεχόντων στην χρησιμοποίηση των στοιχείων τους, χωρίς να καταβάλλεται σε αυτούς αντάλλαγμα για την αιτία αυτή.

Η κλήρωση διοργανώνεται και διεξάγεται με διαφάνεια, οι δε παρόντες όροι σχετικά με την οργάνωση και τη διεξαγωγή του είναι δεσμευτικοί.

Οι συμμετέχοντες στην κλήρωση συμφωνούν με την Πολιτική Ιδιωτικότητας της Ιστοσελίδας του Διοργανωτή.

Η υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην παρούσα ενέργεια συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων από όλους τους συμμετέχοντες.